Trao đổi chất nào tạo túi “đặc hiệu”.

Trao đổi chất nào tạo túi “đặc hiệu”.

A. Chủ động

B. Thực bào

C. Nội thực bào

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng