Trao đổi chất nào tạo túi thải cặn bã.

Trao đổi chất nào tạo túi thải cặn bã.

A. Ngoại tiết bào

B. Thực bào

C. Nội thực bào

D. Tiêu hoá của tiêu thể

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng