Trẻ sơ sinh chứa khoảng bao nhiêu tế bào?

Trẻ sơ sinh chứa khoảng bao nhiêu tế bào?

A. 1000 tỉ tế bào 

B. 2000 tỉ tê bào 

C. 3000 tỉ tế bào 

D. 4000 tỉ tế bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng