Trên biểu đồ mô men xác định được các giá trị mô men uốn và xoắn (Nmm) tại một tiết diện là M$_{x}$ = 85000; M$_{y}$ = 65000; T = 180000. Với ứng suất cho phép là 55MPa, đường kính tính toán (mm) của trục tại tiết diện này là:

Trên biểu đồ mô men xác định được các giá trị mô men uốn và xoắn (Nmm) tại một tiết diện là M$_{x}$ = 85000; M$_{y}$ = 65000; T = 180000. Với ứng suất cho phép là 55MPa, đường kính tính toán (mm) của trục tại tiết diện này là:

A. 32,5

B. 33,6

C. 25,8

D. 26,7

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({M_{ij}} = \sqrt {M_{xij}^2 + M_{yij}^2} ;{M_{tdij}} = \sqrt {M_{ij}^2 + 0,75T_{ij}^2}\)

\({d_{ij}} \ge \sqrt[3]{{\frac{{{M_{tdij}}}}{{0,1\left[ \sigma \right]}}}}\)