Trên biểu đồ mô men xác định được các giá trị mô men uốn và xoắn (Nmm) tại một tiết diện là M$_{x}$ = 85000; M$_{y}$ = 65000; T = 180000. Trục quay 1 chiều, tải không đổi, đường kính tiết diện 30mm. Biên độ và giá trị trung bình ứng suất pháp là:

Trên biểu đồ mô men xác định được các giá trị mô men uốn và xoắn (Nmm) tại một tiết diện là M$_{x}$ = 85000; M$_{y}$ = 65000; T = 180000. Trục quay 1 chiều, tải không đổi, đường kính tiết diện 30mm. Biên độ và giá trị trung bình ứng suất pháp là:

A. 40,37 và 0,0

B. 40,37 và 20,18

C. 20,18 và 0,0

D. 19,8 và 19,8

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({W_j} = \frac{{\pi .d_j^3}}{{32}}\)

\({\sigma _{mj}} = 0,{\sigma _{aj}} = \frac{{{M_j}}}{{{W_j}}}\)