Trên màng lưới nội chất hạt có:

Trên màng lưới nội chất hạt có:

A. Các ribôxôm gắn vào 

B. Nhiều hạt có khả năng nhuộm màu bằng dung dịch axit

C. Nhiều hạt có khả năng nhuộm màu bằng dung dịch kiềm

D. Các ý đưa ra đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng