Trên màng nguyên sinh của các tế bào chân hạch, kiểu phân tử có chứa oligosaccharide là?

Trên màng nguyên sinh của các tế bào chân hạch, kiểu phân tử có chứa oligosaccharide là?

A. Glycolipid 

B. Glycoprotein

C. Lipoprotein

D. Glycolipid và Glycoprotein 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng