Trên màng tế bào, các phân tử phospholipid sắp xếp thành? 

Trên màng tế bào, các phân tử phospholipid sắp xếp thành? 

A. Một lớp nằm giữa hai lớp protein 

B. Hai lớp bao lấy một lớp protein 

C. Hai lớp với các đầu phân cực hướng vào nhau 

D. Hai lớp với các đầu không phân cực hướng vào nhau

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng