Trên một trục lắp 2 ổ bi đỡ chặn theo sơ đồ , có e = 0,48; F$_{at}$ = 2500N; F$_{r0}$ = 4000N; F$_{r1}$ = 6000N. Lực dọc trục (N) tác động lên các ổ 0 và 1 lần lượt là:

Trên một trục lắp 2 ổ bi đỡ chặn theo sơ đồ , có e = 0,48; F$_{at}$ = 2500N; F$_{r0}$ = 4000N; F$_{r1}$ = 6000N. Lực dọc trục (N) tác động lên các ổ 0 và 1 lần lượt là:

A. 1920 và 4420

B. 5380 và 2880

C. 4420 và 2880

D. 380 và 4420

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\begin{array}{l}

{F_s} = 0,83.e.{F_r}\\

{F_{a0\sum }} = {F_{s1}} – {F_{at}}\\

{F_{a1\sum }} = {F_{s0}} + {F_{at}}\\

{F_{a0}} = \max \left\{ {{F_{a0\sum }},{F_{s0}}} \right\}\\

{F_{a1}} = \max \left\{ {{F_{a1\sum }},{F_{s1}}} \right\}

\end{array}\)