Trinh sản là hình thức sinh sản?

Trinh sản là hình thức sinh sản?

A. Không cần có sự tham gia của giao tử đực

B. Sinh ra con cái không có khả năng năng sinh sản

C. Xảy ra ở động vật bậc thấp

D. Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính cái

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng