Trình tự các pha trong chu kì tế bào là:

Trình tự các pha trong chu kì tế bào là:

A. Nguyên phân, G1, S, G2

B. Nguyên phân, G1, G2 , S

C. Nguyên phân, S, G1, G2

D. S, nguyên phân, G1, G2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng