Trình tự phù hợp với trình tự các nu được phiên mã từ 1 gen có đoạn mạch bổ sung là 5’ AGXTTAGXA 3’ là:

Trình tự phù hợp với trình tự các nu được phiên mã từ 1 gen có đoạn mạch bổ sung là 5’ AGXTTAGXA 3’ là:

A. 3’AGXUUAGXA5’

B. 3’UXGAAUXGU5’

C. 5’AGXUUAGXA3’

D. 5’UXGAAUXGU3’

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng