Trở kháng vào của mạch khuyếch đại phân cực base sẽ bằng . . . . . . . .

Trở kháng vào của mạch khuyếch đại phân cực base sẽ bằng . . . . . . . .

A.  1k

B. Tỷ lệ nghịch với beta

C. Tỷ lệ thuận với beta

D. Không phải các trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng