Trong điều trị mất máu người ta thường thay thế huyết tương bằng:

Trong điều trị mất máu người ta thường thay thế huyết tương bằng:

A. G5%

B. G10%

C. G20%

D. Dextran

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng