Trong bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng tiêu chuẩn, góc ăn khớp được kí hiệu và có giá trị là:

Trong bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng tiêu chuẩn, góc ăn khớp được kí hiệu và có giá trị là:

A. α và 150

B. α và 200

C. β và 80 – 200

D. β và 150

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng