Trong bộ truyền xích, tải trọng tác dụng lên trục so với bộ truyền đai là:

Trong bộ truyền xích, tải trọng tác dụng lên trục so với bộ truyền đai là:

A. nhỏ hơn

B. lớn hơn

C. bằng nhau

D. không xác định

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng