Trong bao đường, mục tiêu của giai đoạn bao dày là:

Trong bao đường, mục tiêu của giai đoạn bao dày là:

A. Để làm đầy cạnh viên

B. Cách ly viên nhân khỏi độ ẩm của những lớp bao sau

C. Làm cho viên nhẵn đẹp

D. Tránh tương kỵ giữa viên nhân và lớp bao đường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng