Trong bộ truyền kín & được bôi trơn tốt, các dạng hỏng nào thường xảy ra:

Trong bộ truyền kín & được bôi trơn tốt, các dạng hỏng nào thường xảy ra:

A. dính răng

B. tróc rổ bề mặt

C. mòn răng

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng