Trong các cách tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất của tế bào, ức chế ngược là kiểu điều hòa trong đó:

Trong các cách tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất của tế bào, ức chế ngược là kiểu điều hòa trong đó:

A. Sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu của con đường chuyển hóa.

B. Sản phẩm của con đường chuyển hóa đóng vai trò như một chất hoạt hóa enzim, làm tăng tốc độ của quá trình chuyển hóa.

C. Sản phẩm của con đường chuyển hóa đóng vai trò như một enzim xúc tác cho quá trình chuyển hóa ngược trở lại.

D. Sản phẩm của con đường chuyển hóa lập tức bị phân hủy để bắt đầu tham gia một con đường chuyển hóa mới.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng