Trong các cấu trúc dưới đây, tên gọi stroma để chỉ cấu trúc:

Trong các cấu trúc dưới đây, tên gọi stroma để chỉ cấu trúc:

A. Chất nền của lục lạp

B. Màng ngoài của lục lạp

C. Màng trong của lục lạp

D. Enzim quang hợp của lục lạp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng