Trong các cơ thể sống, thành phần chủ yếu là:

Trong các cơ thể sống, thành phần chủ yếu là:

A. Chất hữu cơ

B. Vitamin

C. Nước

D. Chất vô cơ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng