Trong các đặc điểm cấu trúc sau, đặc điểm cấu trúc nào là của khung xương tế bào?

Trong các đặc điểm cấu trúc sau, đặc điểm cấu trúc nào là của khung xương tế bào?

A. Chỉ có tế bào nhân thực, gồm các hệ thống các vi ống, vi sợi và sợi trung gian.      

B. Cấu tạo bằng xenlulôzơ hoặc bằng kitin.

C. Chỉ có một lớp màng, có enzim thủy phân.

D. Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc tọa thành các mào trên đó có nhiều enzim hô hấp.            

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng