Trong các loại prôtêin sau thì những loại prôtêin trong tế bào người:

Trong các loại prôtêin sau thì những loại prôtêin trong tế bào người:

I/ Côlazen: cấu tạo lên mô liên kêt da.

II/ Hêmôglôbin: làm nhiệm vụ vận chuyển O2 và CO2

III/ Miôzin: cấu tạo lên cơ.

IV/ Glicôxênol: dự trữ năng lượng.

A. I, II, IV.

B. I, III, IV

C. I, II, III

D. II, III, IV.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng