Trong các loại vi trùng thường gây nhiễm trùng huyết trong bỏng, con nào chiếm tỉ lệ lớn nhất: 

Trong các loại vi trùng thường gây nhiễm trùng huyết trong bỏng, con nào chiếm tỉ lệ lớn nhất: 

A. Enterobacter 

B. Pseudomonas

C. S. Aureus 

D. E.Coli E. Proteus 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng