Trong các nội dung sau đây, nội dung nào là biện pháp cơ bản trong chữa cháy?

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào là biện pháp cơ bản trong chữa cháy?

A. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy

B. Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan

C. Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng