Trong các tế bào sau, tế bào chứa nhiều ti thể nhất là:

Trong các tế bào sau, tế bào chứa nhiều ti thể nhất là:

A. Tế bào cơ tim

B. Tế bào biểu bì

C. Tế bào hồng cầu

D. Tế bào bạch cầu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng