Trong các tê bào của tụy tạng có vai trò sản sinh những enzyme tiêu hóa, bào quan nào hiện diện với số lượng lớn?

Trong các tê bào của tụy tạng có vai trò sản sinh những enzyme tiêu hóa, bào quan nào hiện diện với số lượng lớn?

A. Mạng lưới nội chất hạt

B. Tiêu thể

C. Mạng lưới nội chất trơn

D. Ty thể

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng