Trong các thành phần của nhiên liệu chất không cháy được là:

Trong các thành phần của nhiên liệu chất không cháy được là:

A. Cacbon

B. Hydro

C. Nitơ 

D. Lưu huỳnh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng