Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai:

Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai:

A. có sự phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn

B. có sự phân ly theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn

C. đều có kiểu hình khác bố mẹ

D. đều có kiểu hình giống bố mẹ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng