Trong các thiết bị hấp phụ khi có nhiệt độ cao để đóng mở tiện lợi dùng van:

Trong các thiết bị hấp phụ khi có nhiệt độ cao để đóng mở tiện lợi dùng van:

A. Van cánh bướm

B. Van tấm chắn

C. Van đĩa 

D. Van tấm chắn, Van đĩa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng