Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là thiết bị xử lý bụi ướt:

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là thiết bị xử lý bụi ướt:

A. Venturi

B. Scubber 

C. Thiết bị sủi bọt

D. Lưới lọc tẩm dầu tự tửa

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng