Trong cấu tạo tế bào, xenlulôzơ tập trung ở:

Trong cấu tạo tế bào, xenlulôzơ tập trung ở:

A. Thành tế bào

B. Nhân tế bào

C. Màng nhân

D. Chất nguyên sinh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng