Trong cấu tạo, thành phần nào mấu chốt nhất quyết định đặc tính của phân tử ATP?

Trong cấu tạo, thành phần nào mấu chốt nhất quyết định đặc tính của phân tử ATP?

A. Gốc adenin.

B. Đường ribose.

C. Ba gốc phosphat.

D. Cả A, B và C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng