Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra:

Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra:

A. tính chất của nước ối

B. tế bào tử cung của ngưới mẹ

C. tế bào phôi bong ra trong nước ối

D. nhóm máu của thai nhi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng