Trong chọn giống, để tạo ra dòng thuần người ta tiến hành phương pháp:

Trong chọn giống, để tạo ra dòng thuần người ta tiến hành phương pháp:

A. tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết

B. lai khác dòng

C. lai xa

D. lai khác thứ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng