Trong chế độ không tải của máy biến áp, công suất không tải Q$_{0}$ rất lớn so với công suất tác dụng P$_{0}$, vì vậy hệ số công suất lúc không tải là:

Trong chế độ không tải của máy biến áp, công suất không tải Q$_{0}$ rất lớn so với công suất tác dụng P$_{0}$, vì vậy hệ số công suất lúc không tải là:

A. Rất lớn

B. Rất nhỏ

C. Bằng không

D. Không xác định

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng