Trong chọn giống cây trồng, để tạo ra các dòng thuần người ta tiến hành phương pháp:

Trong chọn giống cây trồng, để tạo ra các dòng thuần người ta tiến hành phương pháp:

A. tự thụ phấn

B. lai khác dòng

C. giao phối cận huyết

D. A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng