Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối gần nhằm mục đích gì?

Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối gần nhằm mục đích gì?

A. Tạo dòng thuần mang các đặc tính mong muốn

B. Tạo ưu thế lai so với thế hệ bố mẹ

C. Tổng hợp các đặc điểm quý từ các dòng bố mẹ

D. Tạo nguồn biến dị tổ hợp cho chọn giống

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng