Trong chu kì tế bào, chromatid được thành lập?

Trong chu kì tế bào, chromatid được thành lập?

A. Giai đoạn G1 

B. Giai đoạn S 

C. Giai đoạn G2 

D. Trước khi tế bào phân chia

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng