Trong chu kỳ tế bào, kỳ trung gian không có pha nào?

Trong chu kỳ tế bào, kỳ trung gian không có pha nào?

A. Pha G1

B. Pha G2

C. Pha S

D. Pha M.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng