Trong chu trình nhân lên của của virut, giai đoạn nào vỏ và lõi mới của virut được tạo ra?

Trong chu trình nhân lên của của virut, giai đoạn nào vỏ và lõi mới của virut được tạo ra?

A. Xâm nhập

B. Sinh tổng hợp

C. Lắp ráp

D. Phóng thích

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng