Trong chu trình nhân lên của của virut, giai đoạn nào virut mới phá vỡ tế bào chủ?

Trong chu trình nhân lên của của virut, giai đoạn nào virut mới phá vỡ tế bào chủ?

A. Xâm nhập

B. Phóng thích 

C. Lắp ráp. 

D. Hấp phụ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng