Trong chu trình nhân lên của của virut, giai đoạn virut bám vào tế bào chủ?

Trong chu trình nhân lên của của virut, giai đoạn virut bám vào tế bào chủ?

A. Xâm nhập.

B. Sinh tổng hợp

C. Lắp ráp

D. Hấp phụ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng