Trong cơ chế kích thích tổng hợp men không có:

Trong cơ chế kích thích tổng hợp men không có:

A. thì gen cấu trúc sao mã và enzym được tổng hợp

B. gen điều chỉnh tổng hợp nên chất kìm hãm hoạt động

C. gen điều chỉnh tổng hợp nên chất hoạt hoá hoạt động

D. operon mở nên gen cấu trúc sao mã

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng