Trong cơ chế kìm hãm tổng hợp men không có:

Trong cơ chế kìm hãm tổng hợp men không có:

A. Thì gen cấu trúc sao mã và enzym được tổng hợp

B. Gen điểu chỉnh tổng hợp nên chất kìm hãm hoạt động

C. Gen điều chỉnh tổng hợp nên chất hoạt hoá không hoạt động

D. Trình tự nucleotit ở vùng khởi đầu không nhận diện được men ARNpolimerase

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng