Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất trơn phát triển mạnh nhất?

Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất trơn phát triển mạnh nhất?

A. Tế bào gan

B. Tế bào bạch cầu.

C. Tế bào biểu bì.

D. Tế bào cơ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng