Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

A. Tế bào bạch cầu.

B. Tế bào hồng cầu.

C. Tế bào cơ.

D. Tế bào biểu bì.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng