Trong công nghệ gen, kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền được gọi là:

Trong công nghệ gen, kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền được gọi là:

A. thao tác trên gen

B. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp

C. kĩ thuật chuyển gen

D. thao tác trên plasmit

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng