Trong công thức thuốc bột, nếu lượng cồn thuốc nhiều quá ta nên khắc phục bằng cách:

Trong công thức thuốc bột, nếu lượng cồn thuốc nhiều quá ta nên khắc phục bằng cách:

A. Giảm bớt lượng cồn thuốc sử dụng 

B. Thêm đường vào để hấp phụ bớt 

C. Thay bằng cao thuốc tương ứng

D. Thêm tá dược hút

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng