Trong đa số trường hợp, để giúp cho nhũ tương hình thành và có độ bền vững nhất định, cần sử dụng:

Trong đa số trường hợp, để giúp cho nhũ tương hình thành và có độ bền vững nhất định, cần sử dụng:

A. Chất gây thấm

B. Chất ổn định

C. Chất bảo quản 

D. Chất nhũ hóa

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng